Autor rozwiązania: Maciej Muras

Zadanie można znaleźć pod adresem: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2014/informatyka_PR_2_A1.pdf

Plik do zadania: NAPIS

Treść zadania:

Zadanie 5. Ciekawe napisy
W pliku NAPIS.TXT, w oddzielnych wierszach, znajduje się 1 000 napisów o długościach
od 2 do 25 znaków. Każdy napis składa się z wielkich liter alfabetu łacińskiego.
Wykorzystując dostępne narzędzia informatyczne, daj odpowiedzi do poniższych
podpunktów. Odpowiedzi zapisz w kolejnych wierszach pliku ZADANIE5.TXT, a każdą
poprzedź literą oznaczającą ten podpunkt.
a) Napis pierwszy to taki napis, w którym suma kodów ASCII jest liczbą pierwszą.
Przykładowo, suma kodów ASCII w napisie ABB wynosi 197 i jest liczbą pierwszą,
co oznacza, że napis ABB jest napisem pierwszym. Podaj, ile jest napisów pierwszych
w pliku NAPIS.TXT.
b) Napis rosnący to taki napis, w którym kod ASCII każdej kolejnej litery jest większy
od kodu poprzedniej. Podaj wszystkie napisy rosnące występujące w pliku NAPIS.TXT.
c) Wypisz napisy z pliku NAPIS.TXT, które występują w nim więcej niż jeden raz (każdy
taki napis wypisz tylko raz).

package com.company;
import java.util.Arrays;
import java.util.*;
import java.io.*;
public class Main {
public static void main(String[] args ) throws FileNotFoundException{
// ----------------------------------------- zadanie 5.a -----------------------------------------
    boolean liczbyPierwsze[]= new boolean[6401]; //25 znaków * 256
    Arrays.fill(liczbyPierwsze, true);
    liczbyPierwsze[0] = false;
    liczbyPierwsze[1] = false;
    for (int i = 2; i < 80; i++) { //pętla wyznacza liczby pierwsze metodą sita Eratostenesa
      if (liczbyPierwsze[i]) {
        for (int j = 2*i; j <= 6400; j +=i) {
          liczbyPierwsze[j] = false;
        }
      }
    }
    Scanner odczyt = new Scanner(new File ("napis.txt"));
    String wiersz;
    char[] tablicaChar;
    int suma, iloscNapisowPierwszych=0, iloscNapisowRosnacych=0;
    boolean napisRosnacy=true;
    List<String> listaNapisow = new ArrayList<>();
    Set<String> listaNapisowPowtarzajacychSie = new TreeSet<>();
    System.out.println("5.a) Lista napisów rosnących:");
    while(odczyt.hasNextLine())
    {
      wiersz=odczyt.nextLine();
      tablicaChar=wiersz.toCharArray();
      suma=0;
      for(char literka:tablicaChar) {
        suma+=(int)literka;
      }
      if(liczbyPierwsze[suma]) iloscNapisowPierwszych++;
// ----------------------------------------- zadanie 5.b -----------------------------------------
      napisRosnacy=true;
      for(int a=1; a<tablicaChar.length;a++) {
        if((int)tablicaChar[a]<(int)tablicaChar[a-1]) {
          napisRosnacy=false;
          break;
        }
      }
      if(napisRosnacy) System.out.println(wiersz);
// ----------------------------------------- zadanie 5.c -----------------------------------------
      if (listaNapisow.contains(wiersz)) listaNapisowPowtarzajacychSie.add(wiersz);
// jeśli w liście jest już wiersz (czyli mam wiersz powtarzający się) to wrzuć go do kolekcji set (dlatego set by wykluczyć sytuacje gdy wiersz powtarza się więcej niż dwa razy)
      listaNapisow.add(wiersz);
// dodaj wiersz do ArrayList
    }
    odczyt.close();
    System.out.println("5.b) Ilość napisów pierwszych to: "+iloscNapisowPierwszych);
    System.out.println("5.c) Lista napisów powtarzjących się"+listaNapisowPowtarzajacychSie);
  }
}